W zebraniu uczestniczyło 30 delegatów zespołów. Zebraniu przewodniczył PrezesTadeusz Paprocki. Tematem głownym zebrania było zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działaności za 2021 rok. Sprawozdanie merytoryczne przedstawili prezes Tadeusz Paprocki i dyrektor artystyczna Jowita Augustyniak. Sprawozdanie Finansowe przedstawiła skarbnik Irena Dankiewicz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium przedstawił przewodmiczący KR Ireneusz Rogacki. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi jednogłośnie. Na zebraniu dokonano zmian w trybie Uchwały w regulaminie Odznaki Honorowej WZChiO i wniosku o nadanie odznak honorowych WZChiO.Galeria zdjęć: