Historia Wielkopolskiego Związku

Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr powstał na bazie Oddziału Leszczyńskiego PZChiO.        Leszczyński Oddział powstał na terytorium byłego woj.poznańskiego i częściowo województw: zielonogórskiego i wrocławskiego w których to utworzono województwo leszczyńskie w 1975 roku.   W tak uformowanym nowym województwie narodziła się potrzeba stworzenia nowych struktur nie tylko instytucji państwowych, ale również organizacji społecznych. Istniejący Okręg Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr przekształcił się w Zarząd Wojewódzki a następnie  na zwołanym  w Lesznie zebraniu działaczy ruchu śpiewaczego w dniu 24 października 1976 r. wybrano 15-osobowy Zarząd Okręgu Wojewódzkiego Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr, 5-osobową Komisję Rewizyjną oraz Dyrektora Artystycznego Oddziału Leszczyńskiego.

Pierwszym prezesem Okręgu Wojewódzkiego wybrany został dh Stefan Kubacki z Kościana, a dyrektorem artystycznym dh Hilary Ciesielski z Leszna. Przynależność do Okręgu Wojewódzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zgłosiło 19 zespołów, w tym 14 chórów i 5 orkiestr dętych - razem 631 członków czynnych.

Oddział zrzeszył zespoły z dawnych okręgów:

  • Okręgu IX w Rawiczu,
  • Okręgu X w Gostyniu,
  • Okręgu XI w Kościanie,
  • Okręgu XII w Lesznie.

W trakcie pierwszej kadencji Zarządu Wojewódzkiego PZChiO z siedzibą w Lesznie, na Krajowym Zjeździe Delegatów w Słupsku.

19 listopada 1976 r. Zarząd Główny podjął uchwałę dotyczącą zmiany nazwy z Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr na Zarząd Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie.

Drugi 10 osobowy zarząd, delegaci zespołów wybrali na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 30.03.1978 roku. Prezesem wybrano dh Ludwika Murawę z Rawicza. Kolejna zmiana zarządu, miała miejsce w kwietniu 1985 roku . Na zjeździe delegatów wybrano 11-osobowy zarząd LO PZChiO, a jego prezesem został dh Tadeusz Paprocki, pełniący tę funkcję do dziś.

W latach 1976-2002 do LO PZChiO przyjęto 16 zespołów. Liczba zrzeszonych zespołów systematycznie wzrastała, szczególnie od roku 1982, mimo iż w tym okresie zawiesiły swą działalność 4 zespoły: Chór "Wanda" z Pępowa i Chór im. Dębińskiego z Rawicza oraz Orkiestra Dęta przy Cukrowni Wschowa i Orkiestra Dęta OSP Krzywiń.

Zespoły w zależności od warunków ekonomicznych powstają i przyłączają się do związku szczególnie chóry i orkiestry dziecięce, i dziecięco-młodzieżowe. Jest to wynik aktywnej działalności oddziału, szersza i różnorodna propozycja imprez, konkursów i przeglądów proponowanych przez Związek.

Do szczególnie wyróżniających się propagatorów idei amatorskiego ruchu muzycznego należeli: ś.p. Hilary Ciesielski, ś.p.Stefan Lorek, ś.p.Czesław Bronisław Sędłak, a także działający do dziś Florian Żuraszek, Tadeusz Paprocki, Roman Potok, Zdzisław Smoluchowski, Kazimierz Suchowiak, oraz Krystyna Winowicz, która szczegółowo badając amatorski ruch muzyczny byłego okręgu kościańskiego, opublikowała wiele pozycji zwartych oraz wiele artykułów monograficznych o działalności zespołów muzycznych zrzeszonych w LO PZChiO.

W Leszczyńskim Oddziale PZChiO szczególnie zasłużyli się i zostali odznaczeni przez Zarząd Oddziału - Odznaką Honorową PZChiO m.in.: Tadeusz Emil Kościów - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości kompozytorskiej i artystycznej na rzecz amatorskiego ruchu muzycznego odznaczony został Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym; Marian Lisowski i Zbigniew Osiński - za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej na rzecz amatorskiego ruchu muzycznego i troskę o rozwój kultury śpiewaczej odznaczeni zostali Złotą Odznaką Honorową z Laurem; Tadeusz Paprocki za osiągnięcia w pracy organizacyjnej na szczeblu oddziału i we władzach centralnych związku odznaczony został Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym; Hilary Ciesielski za działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską z zakresu historii amatorskiego ruchu śpiewaczego odznaczony został Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym; Bolesław Pawlak za szczególne zasługi w pracy administracyjnej w PZChiO odznaczony został Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym; Florian Żuraszek za długoletnią zaangażowaną działalność w zarządzie Oddziału odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym.

27-letnia działalność Leszczyńskiego Oddziału PZChiO była możliwa dzięki licznym społecznikom - pasjonatom, którzy oprócz własnej, codziennej pracy oraz wielu godzin spędzonych na próbach i występach, znajdowali jeszcze czas na prowadzenie niezmiernie ważnej działalności dokumentacyjno - organizacyjnej. Sukcesy artystyczne zespoły ziemi leszczyńskiej zawdzięczają wspaniałym dyrygentom i kapelmistrzom, którzy potrafili rozmiłować w śpiewie i zachęcić do wspólnego muzykowania liczne grupy społeczeństwa.

Każdy jubileusz nakazuje sięgnąć myślami wstecz i przywołać w pamięć śpiewaków, członków orkiestr i działaczy, których nie ma wśród nas. Nieżyjący druhny i druhowie przysporzyli ruchowi muzycznemu wiele zaszczytów i osiągnięć. Należy także spojrzeć z troska w najbliższą przyszłość i zastanowić się nad losem i bytem zespołów amatorskich, które stają się mniej popularne we współczesnym, niespokojnym codziennym życiu. Czy społeczeństwo ziemi leszczyńskiej, będącej kolebką amatorskiego ruchu muzycznego, potrafi zaszczepić w młodym pokoleniu nawyki chóralnego śpiewu i zespołowego muzykowania? Nie bez znaczenia dla umocnienia muzycznego ruchu będzie dalszy patronat władz samorządów powiatowych i gminnych, życzliwość i hojność sponsorów, którzy zechcą zadbać o dalszy los narodowej pieśni. XXX lecie działalności wielu tysięcy muzyków, śpiewaków oraz dziesiątki działaczy Południowo-Zachodniej Wielkopolski "docenił" Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z tej to okazji Wielkopolski Urząd Marszałkowski nie przyznał środków finansowych na żadną z organizowanych przez Oddział imprez dla amatorskiego ruchu muzycznego. W związku z bardzo niskim budżetem Oddziału, który musiał część składek odprowadzić do Zarządu Głównego członkowie postanowili powołać samodzielne stowarzyszenie nawiązujące do historycznej nazwy Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr. Walne zebranie delegatów w 2016 roku postanowiło przekształcić Oddział Leszczyński PZChiO w Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie. Związek został zarejestrowany 12.10.2017 w rejestrze KRS pod numerem 0000698770 Sądzie Rejonowym w Poznaniu.