Porządek Zebrania:

1.  Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania

3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad

4.  Wybór Komisji Wnioskowej

5.  Sprawozdania: a/ prezesa z działalności Zarządu Oddziału

                                 B/ dyrektora artystycznego

                                 C/ Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja

7. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

8.Wybór pełnomocnika Oddziału do podpisywania umów z członkami  Zarządu / w związku z nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach z dnia       20.05.2016R./

9.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Pachio w Lesznie

11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał - przedstawienie propozycji Uchwał Walnego Zebrania Delegatów

12. Dyskusja nad projektem Uchwał Walnego Zebrania Delegatów

13. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania Delegatów

14. Zamknięcie Walnego Zebrania Delegatów

Podjete Uchwały:

  • Uchwała nr.1/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenie Zarządowi absolutorium.
  • Uchwała nr 2/2017 o zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej PZCHiO
  • Uchwała nr 3/2017 o uzupełnieniu składu Zarządu.
  • Uchwała nr 4/2017 o powołaniu pełnomocnika do podpisywania umów z członkami Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
  • Uchwała nr 5/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za okres od 1.01. - 31.12.2016R.
  • Uchwala nr 6/2017 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
  • Uchwala nr 7/2017 o postanowieniu w stan likwidacji Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie.Galeria zdjęć:Załączniki: