Jak wynika z zapisów archiwalnych już w 1780 roku Pan dziedziczny miasta Czempiń – starosta łęczyński Feliks Szołdrski, oraz Wiktor Szołdrski – starosta rogoziński nadali akt prawny zezwalający miejscowym kupcom i rzemieślni­kom na organizowanie wspólnych zabaw, śpiewów i recyta­cji wierszy. W 1884 roku zostaje założone Koło Śpiewackie Polskie w Czempiniu zrzeszające młodzież męską i żeńską przez ks. Franciszka Nowaka – zarazem założyciela Towa­rzystwa Przemysłowego w 1873 r. w Czempiniu. W 1909r. ks. Infułat Karol Kiełczewski proboszcz czempiński rejestru­je chór w Polskim Związku Kół Śpiewaczych jako Towarzy­stwo Śpiewu. Spadkobiercą i kontynuatorem tych pięknych tradycji muzyczno – śpiewaczych jest Czempińskie Towa­rzystwo Śpiewacze „Harfa”. W jego zbiorach archiwalnych znajduje się wiele dowodów bogatej przeszłości.

Chór posiada: Ustawy Towarzystwa Śpiewu, 2 sztandary: z 1910r. i z 1999 r., historyczne pieczęcie i odznaki, 5 tomów kronik, wydawnictwa książkowe, nagrania płytowe audio i DVD, stroje organizacyjne, wiele pamiątek okazjonalnych: puchary, nagrody, w tym złoty medal Jana Pawła II,  najstarsze odznaczenie Związku Kół Śpiewaczych Polskich na Wielkie Kśięstwo Poznańskie z 1900 roku. Czempińskie Towa­rzystwo Śpiewacze „Harfa”. jest towarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i jest członkiem WZChiO w Lesznie.  

Chór: Uczestniczy we wszystkich organizowanych świętach sakralnych i świeckich jest organizatorem wielu spotkań, zjazdów chóralnych. Uczestniczy aktywnie w przeglądach i konkursach poddając się weryfikacji i ocenie, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, również złote, srebrne i brązowe pasma przyznane przez niezależne Jury, podczas corocznego Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki organizowane­go przez Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr. Utrzymuje kontakty koleżeńskie z zaprzyjaźnionymi chórami z Poznania, Śremu, Kościana, Mosiny, Śmigla itp. W 2009r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego uho­norował czempiński chór „Odznaką za Zasługi dla Woje­wództwa Wielkopolskiego”. W 2014r. Towarzystwo Śpiewu obchodziło swój Jubile­usz 130-lecia Koła Śpiewackiego
 i 105-lecie Towarzystwa Śpiewu. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Naro­dowego uhonorował Czempińskie Towarzystwo Śpiewu  meda­lem Zasłużonych dla kultury Polskiej a WZChiO - Złotą Honorową Odznaką Związku WZChiO.

http://www.czempin.pl/CTS_Harfa.htmlGaleria zdjęć: